Stanovy

Stanovy spolku Unie školských asociací ČR – CZESHA

Článek I Základní údaje

 1. Název: Unie školských asociací ČR – CZESHA
 2. Právní forma: spolek (podle § 3045 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)
 3. Sídlo: Křemencova 12/179, 116 28 Praha 1
 4. IČ: 69722862
 5. Vznik: 23. 8. 1999 jako občanské sdružení registrací u Ministerstva vnitra ČR podle zák. č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů

Článek II Účel

Unie školských asociací ČR – CZESHA (dále jen „Unie“) je nezávislým, dobrovolným, nepolitickým sdružením asociací, svazů a sdružení škol, školských zařízení a jiných právnických osob působících v oblasti školství na území České republiky, jehož poslání vychází z nezastupitelné úlohy a klíčového poslání školy a školského zařízení ve společnosti. Školy a školská zařízení mají rozhodující úlohu při realizaci vzdělávání a výchovy občanů naší společnosti a zároveň plní zaměstnavatelskou funkci. Účelem Unie je přispívat ke vzájemné výměně informací a zkušeností, aktivně se podílet na tvorbě a prosazování koncepcí vzdělávacího systému České republiky a spolupracovat při tom se zaměstnavateli a jejich organizacemi.

Článek III Činnost

Unie školských asociací ČR – CZESHA

 1. reprezentuje zájmy členských asociací ve vztahu k partnerům – Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvu práce a sociálních věcí, Parlamentu ČR, České školní inspekci, krajským úřadům i vůči dalším orgánům a institucím, jejichž činnost se školskými zařízeními a školami souvisí a do ní zasahuje zejména v následujících oblastech:
  • financování školství
  • další vzdělávání pedagogických pracovníků
  • vzdělávací politika a dlouhodobý rozvoj
  • zaměstnavatelské funkce škol a školských zařízení
  • mezinárodní spolupráce a integrace
  • spolupráce na vzdělávacích programech a projektech
 2. koordinuje činnost členů zejména v oblasti výměny informací, zkušeností, odborných materiálů, řešení společných problémů a problémových situací,
 3. zpracovává návrhy vlastních odborných materiálů, koncepcí, projektů apod., předkládá a projednává je s příslušnými orgány a institucemi,
 4. zúčastňuje se připomínkového řízení k předkládaným základním školským dokumentům a své připomínky projednává s příslušnými orgány a institucemi,
 5. spolupracuje s představiteli zaměstnavatelské sféry a sociálními partnery v oblasti školství,
 6. spolupracuje se zahraničními subjekty zejména v získávání inovativních a koncepčních informací o rozvoji ostatních národních vzdělávacích systémů

Článek IV Orgány

 1. Orgány Unie jsou:
  1. Národní rada – nejvyšší orgán
  2. Předseda předsednictva – statutární orgán
  3. předsednictvo – statutární orgán
  4. tajemník
  5. dozorčí rada – kontrolní orgán
  6. krajské rady
 2. Za výkon funkce člena orgánu Unie nenáleží odměna, nestanoví-li Národní rada jinak.

Článek V Národní rada

 1. Národní rada je nejvyšším orgánem Unie
 2. Na Národní radu se použijí ustanovení zákona o členské schůzi, není-li ve stanovách určeno jinak.
 3. Každý člen Unie má právo účastnit se zasedání Národní rady a hlasováním se podílet na jejím rozhodování osobně či prostřednictvím svého zástupce.
 4. Zasedání Národní rady je neveřejné. Národní rada může svým rozhodnutím povolit účast veřejnosti či konkrétních osob. Zasedání Národní rady jsou oprávněni se zúčastnit předsedové krajských rad  a to s hlasem poradním, nerozhodne-li Národní rada jinak.
 5. Národní radu svolává předsednictvo, a to nejméně dvakrát v každém kalendářním roce. Předsednictvo svolá Národní radu též z podnětu alespoň třetiny členů Unie nebo dozorčí rady. Nesvolá-li předsednictvo zasedání Národní rady do třiceti dnů od doručení podnětu, může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání Národní rady na náklady Unie sám.
 6. Zasedání Národní rady se svolá vhodným způsobem nejméně patnáct dnů před jeho konáním. Z pozvánky musí být zřejmé místo, čas a předběžný pořad zasedání. Místo a čas zasedání se určí tak, aby co nejméně omezovaly možnost členů se ho účastnit. Pořad zasedání lze změnit rozhodnutím nadpoloviční většiny členů Unie přítomných na zasedání, a to včetně rozšíření o záležitosti, které nebyly zařazeny na pořad zasedání při jeho ohlášení.
 7. Pozvánka na zasedání Národní rady se doručuje všem členům Unie, všem členům předsednictva, všem členům dozorčí rady a předsedům krajských rad.
 8. Národní rada je schopna usnášet se za účasti nadpoloviční většiny členů Unie. Usnesení přijímá nadpoloviční většinou hlasů členů přítomných v době usnášení; každý člen má jeden hlas.
 9. Jednání Národní rady může proběhnout i jinou než osobní účastí, zejména prostřednictvím
  elektronické formy, za kterou se považuje emailová komunikace, systémy nastavené ve webových komunikačních kanálech nebo synchronní videokonference. Průběh jednání se řídí jednacím řádem, který Národní rada schválí.
 10. Při jednání prostřednictvím elektronické formy budou podklady a materiály k jednání zaslány členům k projednání tichou procedurou se stanovením termínu k vyjádření a podání návrhů. Tímto není omezena možnost podat vyjádření a návrhy při vlastním jednání valné hromady.
 11. Na základě připomínek a komentářů budou připraveny návrhy usnesení, o kterých bude následně hlasováno.  Způsob a forma hlasování bude určena návazně na zvolenou elektronickou formu jednání Národní rady.
 12. Národní radě předsedá a její zasedání vede předseda předsednictva nebo jím pověřený místopředseda. Ten také zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání do 30 dnů od jeho ukončení.
 13. Do působnosti Národní rady náleží
  1. určení hlavního zaměření činnosti Unie a projednávání a schvalování dlouhodobých koncepčních záměrů
  2. rozhodování o změně stanov
  3. schvalování výsledku hospodaření
  4. stanovení výše členských příspěvků
  5. ukládání úkolů dalším orgánům Unie a hodnocení jejich činnosti
  6. stanovení počtu členů předsednictva a volba a odvolání předsedy, místopředsedy a členů předsednictva
  7. volba a odvolání členů dozorčí rady
  8. stanovení odměn členů orgánů Unie
  9. rozhodnutí o zrušení Unie s likvidací nebo o její přeměně, a o jejich podmínkách
  10. plnění úkolů, které jí jako nejvyššímu orgánu ukládají právní předpisy nebo stanovy

Článek VI Předsednictvo

 1. Mezi jednáními Národní rady řídí činnost Unie CZESHA Předsednictvo. Navenek za něj jedná a podepisuje předseda předsednictva, resp. jím pověřený místopředseda, který jej zastupuje v plném rozsahu.
 2. Předsednictvo má 5-7 členů a skládá se z předsedy, místopředsedy a řadových členů předsednictva. Počet členů předsednictva stanovuje Národní rada.
 3. Funkční období předsednictva je pětileté.
 4. Na svolávání a průběh zasedání předsednictva se přiměřeně použijí ustanovení o Národní radě.
 5. Předsednictvo je schopno usnášet se za účasti většiny členů. Usnesení přijímá většinou hlasů členů přítomných v době usnášení; každý člen má jeden hlas. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
 6. Jednání předsednictva může proběhnout i jinou než osobní účastí, zejména prostřednictvím
  elektronické formy, za kterou se považuje emailová komunikace, systémy nastavené ve webových komunikačních kanálech nebo synchronní videokonference. Průběh jednání se řídí jednacím řádem, který předsednictvo schválí.
 7. Při jednání prostřednictvím elektronické formy budou podklady a materiály k jednání zaslány členům k projednání tichou procedurou se stanovením termínu k vyjádření a podání návrhů. Tímto není omezena možnost podat vyjádření a návrhy při vlastním jednání předsednictva.
 8. Na základě připomínek a komentářů budou připraveny návrhy usnesení, o kterých bude následně hlasováno.  Způsob a forma hlasování bude určena návazně na zvolenou elektronickou formu jednání předsednictva.
 9. Do působnosti předsednictva náleží
  1. svolávání a příprava zasedání Národní rady
  2. zajišťování běžných záležitostí Unie, zejména administrativních, organizačních a ekonomických
  3. příprava návrhu rozpočtu
  4. zpracování finanční uzávěrky a daňových přiznání
  5. zřizování a rušení funkce tajemníka
  6. vedení seznamu členů a vykonávání povinností s tím spojených
  7. příprava podmínek zrušení, fúze nebo rozdělení Unie
  8. plnění úkolů, které mu jako statutárnímu orgánu ukládají právní předpisy nebo stanovy
  9. plnění úkolů, které mu uloží Národní rada
 10. Předseda předsednictva koordinuje činnost Krajských rad. Za tím účelem je oprávněn svolávat předsedy Krajských rad a takové schůze řídit.
 11. Předseda předsednictva je oprávněn jmenovat a odvolat tajemníka, byla-li tato funkce zřízena, a řídit jej.

Článek VII Tajemník

 1. Funkci tajemníka zřizuje a ruší předsednictvo.
 2. Tajemníka jmenuje a odvolává předseda předsednictva. Funkční období tajemníka je tříleté.
 3. Tajemník, je-li tato funkce zřízena, obstarává administrativně organizační a běžné ekonomické záležitosti a plní úkoly, které mu uloží předseda předsednictva.

Článek VIII Dozorčí rada

 1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem Unie. Na dozorčí radu se použijí ustanovení zákona o kontrolní komisi, není-li ve stanovách určeno jinak.
 2. Dozorčí rada je tříčlenná. S funkcí člena dozorčí rady není slučitelná funkce člena předsednictva ani likvidátora. Funkční období dozorčí rady je tříleté.
 3. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu dozorčí rady a má právo ho též odvolat.
 4. Na svolávání a průběh zasedání dozorčí rady se přiměřeně použijí ustanovení o Národní radě.
 5. Dozorčí rada je schopna usnášet se za účasti většiny členů. Usnesení přijímá většinou hlasů členů přítomných v době usnášení; každý člen má jeden hlas. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
 6. Jednání dozorčí rady může proběhnout i jinou než osobní účastí, zejména prostřednictvím
  elektronické formy, za kterou se považuje emailová komunikace, systémy nastavené ve webových komunikačních kanálech nebo synchronní videokonference. Průběh jednání se řídí jednacím řádem, který dozorčí rada schválí.
 7. Při jednání prostřednictvím elektronické formy budou podklady a materiály k jednání zaslány
  členům k projednání tichou procedurou se stanovením termínu k vyjádření a podání návrhů. Tímto není omezena možnost podat vyjádření a návrhy při vlastním jednání dozorčí rady.
 8. Na základě připomínek a komentářů budou připraveny návrhy usnesení, o kterých bude následně hlasováno.  Způsob a forma hlasování bude určena návazně na zvolenou elektronickou formu jednání dozorčí rady.
 9. Do působnosti dozorčí rady náleží:
  1. dohled nad řádným vedením záležitostí Unie a nad tím, aby byly činnosti vykonávány v souladu se stanovami a právními předpisy
  2. porovnání příjmů a výdajů se schváleným rozpočtem
  3. kontrola nakládání se svěřenými finančními prostředky
  4. kontrola správnosti vedení účetnictví
  5. zhodnocení výsledků hospodaření
  6. kontrola odůvodněnosti finančních operací předsednictva
  7. kontrola úhrady členských příspěvků
  8. kontrola souladu rozhodnutí předsednictva a Národní rady se stanovami a zákonem
  9. přezkoumání rozhodnutí o vyloučení člena
  10. plnění dalších úkolů, které jí jako kontrolnímu orgánu ukládají právní předpisy nebo stanovy
  11. plnění úkolů, které jí uloží Národní rada
 10. Dozorčí rada je povinna každoročně zpracovávat výroční zprávu za kalendářní rok ve struktuře dle odst. 6 tohoto článku a předkládat ji k projednání Národní radě na jejím prvním řádném zasedání v roce následujícím po kalendářním roce, kterého se výroční zpráva týká.

Článek IX Krajské rady

 1. Krajské rady jsou regionální orgány Unie, s  působností na území jednotlivých krajů.
 2. Členy krajské rady jsou ti členové Unie, kteří působí na území daného kraje. V pochybnostech rozhoduje Národní rada. Jeden člen Unie může být členem více krajských rad.
 3. Členy krajské rady se mohou stát i nečlenové Unie, pokud tak krajská rada rozhodne (tzv. „stálí hosté“). Krajská rada může stálým hostům přiznat též hlasovací právo v krajské radě, s výjimkou rozhodování podle tohoto odstavce (tj. otázek týkajících se vzniku či zániku členství stálých hostů v krajské radě a rozhodování o jejich hlasovacím právu). Krajská rada rozhoduje též o zániku členství stálých hostů v krajské radě a o odejmutí či omezení jejich hlasovacího práva.
 4. Do působnosti krajské rady náleží projednávání záležitostí Unie a jednání a spolupráce s partnery, krajskými úřady a samosprávami ve všech otázkách v oblasti vzdělávání na regionální (krajské) úrovni.
 5. Krajská rada volí ze svého středu předsedu a místopředsedu, a má právo je též odvolat. Funkční období předsedy a místopředsedy krajské rady je tříleté.
 6. Předseda krajské rady svolává a řídí jednání krajské rady a reprezentuje na krajské úrovni Unii navenek, není však oprávněn za ni právně jednat.
 7. Rozhodnutí Národní rady a předsednictva jsou pro krajské rady závazná.
 8. Na svolávání a průběh zasedání krajských rad se přiměřeně použijí ustanovení o Národní radě, s výjimkou povinnosti svolat zasedání nejméně dvakrát ročně.

Článek X Členství

 1. Členem Unie se může stát právnická osoba, která splňuje podmínky článku II těchto stanov.
 2. Podmínkou přijetí za člena je písemná přihláška, jejímž obsahem musí být:
  1. přijetí poslání a cílů Unie
  2. projevení vůle být od okamžiku přijetí vázán stanovami Unie
  3. doklad o schválení přihlášky příslušným orgánem žadatele
 3. O přijetí nového člena rozhoduje Národní rada na základě doporučení předsednictva, a to na svém prvním zasedání po doručení přihlášky. Rozhodnutí uchazeči písemně oznámí předseda předsednictva. Členství vzniká dnem rozhodnutí Národní rady.
 4. Uchazeč o členství může se souhlasem předsednictva podle svých možností a zaměření aktivně participovat na řešení konkrétních úkolů Unie, a to do doby, než Národní rada škol rozhodne o jeho přijetí či nepřijetí za člena Unie. O takovém postupu je předsednictvo povinno informovat Národní radu na jejím nejbližším zasedání.
 5. K zániku členství může dojít vystoupením nebo vyloučením. Ustanovení § 238 obč. zák. se nepoužije.
 6. Vystoupení musí být učiněno formou písemného oznámení. Členství zaniká doručením oznámení o vystoupení Unii.
 7. O vyloučení člena rozhoduje Národní rada na základě doporučení předsednictva, a to z těchto důvodů:
  1. člen závažně porušil povinnost vyplývající z členství a nezjednal nápravu ani v přiměřené lhůtě po výzvě Unie. Výzva se nevyžaduje, nelze-li porušení povinnosti odčinit nebo způsobilo-li Unii zvlášť závažnou újmu.
  2. člen nezaplatil členský příspěvek ani v přiměřené dodatečné lhůtě určené Unií ve výzvě k zaplacení, ačkoliv byl na tento následek ve výzvě upozorněn.
 8. Rozhodnutí o vyloučení se doručí vyloučenému členu. Členství zaniká doručením rozhodnutí o vyloučení. Člen může do patnácti dnů od doručení rozhodnutí v písemné formě navrhnout, aby rozhodnutí o jeho vyloučení přezkoumala dozorčí rada. Ta zruší rozhodnutí o vyloučení člena, odporuje-li vyloučení zákonu nebo stanovám, či v jiných odůvodněných případech.
 9. Unie vede seznam členů, v němž je u každého člena uveden název, IČ, sídlo, datum vzniku a zániku členství a údaje o zaplacených členských příspěvcích. Zápisy a výmazy týkající se zapsaných údajů provádí předsednictvo. Seznam členů je neveřejný a mohou do něj nahlížet pouze členové Unie, s výjimkou části, která bude zveřejněna a takto označena jako neúplná na webových stránkách Unie.
 10. Člena Unie zastupuje statutární orgán, pokud neurčí jiného zástupce.

Článek XI Práva a povinnosti členů

 1. Člen Unie má právo:
  1. vyjadřovat vlastní názory při tvorbě všech materiálů, zejména koncepčních a realizačních, včetně připomínkování materiálů orgánů a institucí, které mají vztah k oblasti vzdělávání a výchovy apod.
  2. účastnit se zasedání Národní rady a krajských rad, jejichž je členem, a hlasováním se podílet na jejich rozhodování.
  3. uplatnit právo „veta“ při formulování společných stanovisek Národní rady, která by závažným způsobem poškozovala zájmy člena. Právo „veta“ se nevztahuje na povinnosti vyplývající ze stanov.
  4. využívat všech možností a nabídek, které Unie poskytuje svým členům, zejména v oblasti vzdělávání, poradenství a evaluace
  5. zachovat si potřebnou autonomii pro řešení vlastních specifických záležitostí
 2. Člen Unie je povinen:
  1. nepoškozovat svým jednáním či opomenutím ostatní členy Unie
  2. na základě výzvy Unie spolupracovat na tvorbě materiálů, zejména koncepčních a realizačních, na připomínkování materiálů orgánů a institucí apod.
  3. aktivně spolupracovat při všech činnostech Unie
  4. účastnit se zasedání Národní rady a krajských rad, jichž je členem
  5. řádně a včas platit členské příspěvky
  6. informovat předsednictvo o uskutečněných krocích a jednáních majících vztah k celkové koncepci a strategii Unie, a zejména o závěrech těchto jednání
  7. oznamovat předsednictvu bez zbytečného odkladu změny údajů zapisovaných do seznamu členů

Článek XII Členské příspěvky

 1. Výši členských příspěvků stanovuje Národní rada.
 2. Příspěvky jsou splatné vždy do 31. března příslušného kalendářního roku.
 3. V případě vzniku členství v průběhu kalendářního roku je členský příspěvek splatný do 30 dnů od vzniku členství. V prvním roce členství činí výše členského příspěvku 1/12 ze stanoveného příspěvku za každý započatý měsíc členství.
 4. V případě ukončení členství v průběhu kalendářního roku se zaplacené příspěvky nevrací.

Článek XIII Hospodaření

 1. Unie hospodaří v souladu s právními předpisy jako právní subjekt.
 2. Zdrojem příjmů Unie jsou členské příspěvky, příspěvky a dotace územních samosprávných celků, státních orgánů a institucí, vlastní činnost (konference, semináře, apod.) a sponzorské dary.
 3. Pro každý kalendářní rok připraví předsednictvo návrh vyrovnaného položkového rozpočtu, který projednává a schvaluje Národní rada. Předsednictvo může v odůvodněných případech uskutečnit finanční operaci odchylně od schváleného rozpočtu, a to až do výše 50.000,- Kč. Takovou finanční operaci však musí dodatečně projednat a schválit Národní rada na svém nejbližším zasedání.
 4. Předsednictvo pravidelně zpracovává finanční uzávěrku a předkládá ji dozorčí radě, případně i s daňovým přiznáním pro příslušný finanční úřad. Dozorčí rada ověří správnost a předloží o tom zprávu Národní radě, která ji projednává a schvaluje na svém nejbližším zasedání.

Článek XIV Zrušení, fúze a rozdělení

 1. O dobrovolném zrušení, fúzi nebo rozdělení Unie rozhoduje Národní rada, a to dvoutřetinovou většinou všech členů.
 2. Podmínky zrušení, fúze nebo rozdělení připravuje předsednictvo a schvaluje Národní rada dle odst. 1.
 3. Likvidační zůstatek nabídne likvidátor nejprve členům Unie tak, že se likvidační zůstatek rovným dílem rozdělí mezi všechny členy, kteří vyjádří vůli jej přijmout. Neprojeví-li žádný z členů vůli přijmout likvidační zůstatek do dvou měsíců od doručení nabídky likvidátora, postupuje se dále podle zákonných ustanovení.

Článek XV Závěrečná ustanovení

Tyto stanovy byly schváleny rozhodnutím Národní rady dne 10.5.2022.

Ing. Jiří Zajíček, v.r.
předseda předsednictva

  galerie