Usnesení Národní rady Unie školských asociací ČR – CZESHA 11. – 12. 5. 2016

 1. Školský zákon – přijímací řízení do maturitních oborů vzdělání

  Národní rada nepodporuje opakování jednotných přijímacích zkoušek v prvním kole přijímacího řízení a započtení pouze lepšího výsledku testů, zejména z těchto důvodů:
  • Tato možnost je velmi nevýchovná, dáváme žákům jasně najevo, že není nutné podat vždy nejlepší výkon, protože vždy jej lze opravit a tím anulovat.
  • Celý proces je administrativně a finančně výrazně náročnější.
  • Přijímací řízení se neúměrně prodlužuje a zasahuje do období administrace společné části maturitní zkoušky.
  • Vytváří se tím určitý precedens i pro jiné druhy obdobných zkoušek (společná část maturitní zkoušky apod.).
    
 2. Testování žáků na ZŠ

  Národní rada opakovaně doporučuje a podporuje plošné testování žáků v 5. a 9. ročníku ZŠ. Výstupy z tohoto testování by bylo možné efektivně využít pro účely přijímacího řízení na SŠ a to nejen v maturitních oborech vzdělání. Při současné absenci tohoto testování se dostáváme do paradoxní situace, kdy nejdelší segment počátečního vzdělávání není ukončen žádnou standardizovanou zkouškou.
   
 3. Reforma financování regionálního školství
  Národní rada podporuje reformu financování regionálního školství, kterou pokládá za nezbytnou.
  Podmínkou však je zajištění odpovídajícího objemu finančních prostředků a další projednání podzákonných právních předpisu tak, aby bylo možné zjistit reálný dopad na jednotlivé školy a školská zařízení.
   
 4. Finanční prostředky k zajištění vzdělávání v ČR

  Národní rada upozorňuje na dlouhodobé podfinancování vzdělávání v České republice. Pro zajištění kvality vzdělávání a naplnění vzdělávání dle školského zákona je nezbytně nutné navýšit procento HDP, které bude určené pro školství.

  Národní rada souhlasí se spoluprací s Českomoravským odborovým svazem pracovníků školství na přípravě materiálu Deklarace o spolupráci v oblasti zkvalitnění podmínek a úrovně vzdělávání a školských služeb v ČR a pověřuje předsedu jednáním o konečné podobě tohoto dokumentu.
   
 5. NV č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků

  Národní rada opětovně doporučuje snížení rozsahu přímé vyučovací povinnosti u ředitelů ZŠ.
  Dále doporučuje snížení vyučovací povinnosti u výchovných poradců a metodiků prevence sociálně-patologických jevů.
   
 6. Zákon o pedagogických pracovnících

  Národní rada doporučuje doplnit návrh specializovaných činností uvedený v kariérním systému učitele o kariérového poradce.
   
 7. Jednotné zadání závěrečné zkoušky

  Národní rada doporučuje zavést systém úhrady nákladů na jednotné závěrečné zkoušky analogicky k financování společné části maturitních zkoušek.
   
 8. Národní rada:
   
  1. schvaluje výroční zprávu za kalendářní rok 2015 a výsledky hospodaření za kalendářní rok 2015
  2. v doplňujících volbách volí jako třetího člena dozorčí rady Mgr. Markétu Šlechtovou
  3. ukládá Romaně Studýnkové svolat pracovní jednání k problematice kvalifikačních předpokladů učitelů v předškolním vzdělávání, jehož závěry budou projednány v rámci příštího jednání Národní rady.


Ing. Zajíček
předseda Národní rady Unie školských asociací ČR - CZESHA

 

  galerie