Vyjádření k ukončenému připomínkovému řízení návrhu zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a o změně některých zákonů (školského zákona)

Unie CZESHA předložila do vnějšího připomínkového řízení 12 obecněji formulovaných připomínek zásadního charakteru. Kromě toho byly sumarizovány připomínky asociací k jednotlivých ustanovením. Většina z těchto připomínek může být také považována za zásadní.

VYHODNOCENÍ ZÁSADNÍCH PŘIPOMÍNEK:

Akceptováno ministerstvem:

 • Přijímání ke studiu na středních školách – zrušeno druhé kolo přijímacích zkoušek
 • Do ustanovení o rámcových a akreditovaných vzdělávacích programech doplněno, že bude závazným základem pro stanovení výše finančních prostředků.¨
 • Výslovné doplnění závaznosti pro přidělování finančních prostředků státního rozpočtu a územních rozpočtů na přímé výdaje, včetně rozpracování do příslušné vyhlášky.
 • Teze prováděcích předpisů (vyhlášek) budou předloženy současně se zákonem do vlády, přičemž budou respektovat zákonné meze stanovené návrhem zákona.

 Částečně akceptováno ministerstvem:

 • Souhlas ministerstva s odkladem zavádění třetího volitelného předmětu společné části maturitní zkoušky.¨
 • Návrh nyní uvádí stupně vzdělání – střední vzdělání, střední s výučním listem, střední s maturitou.
 • Vedení rejstříku škol bude v kompetenci MŠMT. Vedení rejstříku týkající se mateřských škol a školských zařízení přeneseno na krajské úřady. MŠMT připouští pozdější novelu týkajícíc se stanovení kompetencí zřizovatelů a ministerstva při změnách v rejstříku.

 Neakceptováno ministerstvem:

 • Princip stejného přístupu ke vzdělavatelům bez rozdílu zřizovatele není podle ministerstva možné do důsledku realizovat.
 • Připomínka, že zákon dostatečně nereflektuje moderní směry a trendy ve struktuře vzdělávání nebyla akceptována.
 • Složení školské rady je již pro ministerstvo kompromisem a případné vysoké zastoupení zaměstnanců ve školních radách není možné měnit.      Školská právnická osoba je v zákoně ponechána.
 • Návrh na přemístění části zákona o vyšších odborných školách do samostatného zákona nebo alespoň tuto část výrazně upravit s ohledem na trend posunu do terciálního vzdělávání nebyl akceptován s tím, že v budoucnu bude připraven samostatný zákon.

VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK K JEDNOTLIVÝM USTANOVENÍM

Sumarizováno celkem 123 připomínek. Z nich bylo ministrestvem akceptováno 42 připomínek, částečně akceptováno 9  připomínek a neakceptováno 72 připomínek.

ZÁVĚR

Unie CZESHA hodnotí změnu přístupu ministerstva, které velmi zodpovědně provedlo vyhodnocení i vypořádání připomínek všech připomínkových míst. Vítáme také všechna následná jednání mezi ministerstvem a Unií CZESHA, na kterých došlo k vyjasnění stanovisek u některých výrazně sporných bodů a případně dodatečnému akceptování některých připomínek.

Předsednictvo Unie CZESHA předloží rozbor připomínkového řízení Národní radě Unie CZESHA na zasedání dne 8.10.2003. Očekáváme, že Národní rada bude schopna formulovat komplexnější stanoviska.

Stále cítíme nutnost přijetí kvalitního školského zákona a předpokládáme, že i některé další neakceptované připomínky mají šanci na postupné řešení na úrovni vlády a parlamentu.

  galerie