Usnesení Národní rady Unie školských asociací ČR CZESHA z jednání ve dnech 14. 5. – 15. 5. 2019

Unie školských asociací ČR – CZESHA  přijata následující usnesení:

Národní rada Unie školských asociací CZESHA
trvá na tom, že v rámci reformy financování regionálního školství musí být plně pokryty nárokové nadtarifní složky platu spojené s výkonem funkcí (příplatky za vedení, příplatky za třídnictví, příplatek učitelů odborného výcviku atd.) a pro nenárokové složky platu (osobní příplatek a odměna) požaduje prostředky, které odpovídají minimálně 15 % z tarifních platů (prostředků).

Hlasování:
Z 12 přítomných členů - pro hlasovalo 11, proti 0, zdržel se 0.

Národní rada Unie školských asociací CZESHA
trvá na tom, aby míra přímé vyučovací povinnosti vedoucích pracovníků ve školství zůstala zachována podle stávajícího Nařízení vlády č. 75/2005 Sb.

Hlasování:
Z 12 přítomných členů - pro hlasovalo 12, proti 0, zdržel se 0.

Národní rada Unie školských asociací CZESHA
je přesvědčena, že není nutný nový samostatný zákon o odborném vzdělávání ve středním a vyšším odborném školství. Stávající školský zákon a další právní předpisy řeší problematiku odborného vzdělávání v dostatečné formě.

Hlasování:
Z 12 přítomných členů - pro hlasovalo 12, proti 0, zdržel se 0.

Národní rada Unie školských asociací CZESHA
podporuje plošné ověřování dosažené úrovně vzdělávání na ZŠ v 5. a 9. ročníku.

Hlasování:
Z 12 přítomných členů - pro hlasovalo 11, proti 1, zdržel se 0.

Národní rada Unie školských asociací CZESHA
podporuje myšlenku ustanovení funkce kariérového poradce jako nedílnou součást školských poradenských služeb (školských poradenských pracovišť) na školách.

Hlasování:
Z 12 přítomných členů - pro hlasovalo 12, proti 0, zdržel se 0.

Národní rada Unie školských asociací CZESHA
je vážně znepokojena současným stavem revize RVP a je připravena aktivně do tohoto procesu vstoupit. Pověřuje Richarda Žerta vedením dalších jednání, zejména v aktualizaci ICT. Žádá jasné stanovisko MŠMT o aktuálním stavu a budoucím vývoji aktivit spojených s revizí RVP.

Hlasování:
Z 12 přítomných členů - pro hlasovalo 12, proti 0, zdržel se 0.

Národní rada Unie školských asociací CZESHA
bere na vědomí zprávu předsedy Ing. Jiřího Zajíčka o plnění usnesení z minulého jednání NR, které proběhlo ve dnech 6. a 7.11. 2018.

Hlasování:
Z 12 přítomných členů - pro hlasovalo 12, proti 0, zdržel se 0.

Národní rada Unie školských asociací CZESHA
po projednání schvaluje Výroční zprávu CZESHA za kalendářní rok 2018 a to včetně výsledku hospodaření.

Hlasování:
Z 12 přítomných členů - pro hlasovalo 12, proti 0, zdržel se 0.


Zapsala: Mgr. Zdeňka Erhartová
Ověřil: Mgr. Jan Mareš, MBA

Rytířsko 14. 5. 2019

Ing. Zajíček, v.r.
předseda Národní rady Unie školských asociací ČR CZESHA

 

  1. usneseni-14-5-2019.docx

    Usnesení Národní rady Unie školských asociací ČR CZESHA z jednání ve dnech 14. 5. – 15. 5. 2019

    Vloženo: 27. května 2019, staženo: 574x

galerie